radahaj2.mws
Sovellukset : Ydinfysiikka

Radioaktiivinen hajoaminen

Radioaktiivinen hajoaminen on ilmiö, jossa aktivoitunut, epästabiili atomiydin vapauttaa energiaansa alpha -, beta - tai gamma -säteilyn kautta. Hiukkassäteilyn eli alpha - ja beta -säteilyn tapauksessa samalla muuttuu myös atomiytimen sisäinen kokoonpano. Tällaisen hajoamisen kautta alkuaine muuttuu toiseksi.

Erityisen paljon tutkittuja ovat ydinreaktorien polttoainesauvoihin jäävien radioaktiivisten aineiden hajoamisketjut. Polttoainesauvoista muodostuva pitkään radioaktiivinen jäte aiheuttaa huolestumista, koska sauvoissa olevien radioaktiivisten aineiden hajoaminen on niin hidasta, että säteilyongelma säilyy luonnollisen hajoamisen kautta akuuttina vuosituhansia. Tässä esimerkissä tarkastelemme radiumin
[Maple Bitmap] hajoamista sekä yksinkertaistettua radium [Maple Bitmap] ytimen hajoamisketjua lyijyksi [Maple Bitmap] . Tämä ketju muodostaa loppuosan varsin tärkeästä [Maple Bitmap] hajoamisketjusta.

Jokaiselle radioaktiiviselle atomiytimelle on olemassa tietty todennäköisyys sen hajoamiseen määrätyllä aikavälillä. Hajoamisen kautta syntyvien tytäratomien lukumäärä on siten suoraan verrannollinen aktiivisten atomiytimien lukumäärään. Niinpä voidaan määrittää radioaktiivinen hajoamislaki

diff(N,t) = -lambda*N ,

missä N on radioaktiivisten ytimien lukumäärä, t on aika ja lambda radioaktiivinen hajoamisvakio, joka määrittää todennäköisyyden atomiytimen spontaanille hajoamiselle annetulla ajanhetkellä. Hajoamislain perusteella voidaan määrittää ns. puoliintumisaika [Maple Bitmap] , joka ilmoittaa sen aikayksikön, jossa puolet alkuperäisistä ytimistä on hajonnut. Integroimalla saadaan hajoamattomien ytimien lukumäärälle

N = N[0]*exp(lambda*t) ,

jossa N[0] on ydinten lukumäärä ajanhetkellä t = 0. Ratkaisemalla N = 1/2 N[0] saadaan puoliintumisajalle [Maple Bitmap] . Tällöin hajoamislaille pätee

[Maple Bitmap]

Yksinkertainen hajoamistilanne

Radium [Maple Bitmap] on yksi väliydin pitkäaktiivisen [Maple Bitmap] :n hajoamisketjussa. [Maple Bitmap] :n puoliintumisaika on 5,75 vuotta kun se hajoaa lyhytaktiiviseksi [Maple Bitmap] -ytimeksi. Lasketaan kuinka paljon 100 kg:sta [Maple Bitmap] :sta on jäljellä 70 vuoden kuluttua.

Laskujen aluksi on syytä hävittää mahdollisista aiemmista laskuista jääneet muuttujat.

> restart;

Ytimien hajoamista kuvaava differentiaaliyhtälö.

> yht:= diff(n(t), t)=-lambda*n(t);

yht := diff(n(t),t) = -lambda*n(t)

Alkuehdon määrittää tilanne, jossa on vain [Maple Bitmap] ytimiä. Lasketaan ainemäärä suoraan kilogrammoissa.

> alkuehto:= n(0)=100;

alkuehto := n(0) = 100

Ratkaistaan differentiaaliyhtälö.

> rtk:= dsolve({yht, alkuehto}, n(t));

rtk := n(t) = 100*exp(-lambda*t)

Sijoitetaan hajoamisvakio. Käytetään aikayksikkönä vuosia.

> ainemaara:= subs(lambda=log(2)/5.75, rhs(rtk));

ainemaara := 100*exp(-.1739130435*ln(2)*t)

Piirretään kuvaaja ainemäärän kehitykselle ajan fuktiona 50 vuoden aikajaksolla.

> plot(ainemaara, t=0..50);

[Maple Plot]

70 vuoden jälkeen jäljelle jääneen ainemäärän paino kilogrammoissa selviää sijoittamalla ajaksi 70 vuotta.

> jaljella:= subs(t=70, ainemaara):
evalf(%);

.2164148261e-1

Tuloksena on siis 21,6 grammaa Radium [Maple Bitmap] :aa.

Hajoamisketju

Myös Radium [Maple Bitmap] on väliydin [Maple Bitmap] :n hajoamisketjussa. Hajoamisketju [Maple Bitmap] ytimestä eteenpäin sisältää useita lyhytaikaisia ja muutamia pitkäaikaisia väliytimiä ennen hajoamista pysyväksi lyijy-ytimeksi [Maple Bitmap] . Tarkastelemme nyt hajoamista väliytimet [Maple Bitmap] ja Bi^212 huomioiden. Puoliintumisajat ytimien hajoamisille ovat seuraavat:

[Maple Bitmap]

[Maple Bitmap]

[Maple Bitmap]

[Maple Bitmap]

Muodostetaan hajoamisketjua kuvaavat differentiaaliyhtälöt:

diff(N[1],t) = -lambda[1]*N[1]

diff(N[2],t) = lambda[1]*N[1]-lambda[2]*N[2]

diff(N[3],t) = lambda[2]*N[2]-lambda[3]*N[3]

diff(N[4],t) = lambda[3]*N[3]

jossa N[1] on [Maple Bitmap] -atomien lukumäärä ja lambda[1] vastaavasti [Maple Bitmap] :n hajoamisvakio. Vastaavasti alaindeksi ' 2 ' viittaa [Maple Bitmap] :n, ' 3 ' Bi^212 :n ja ' 4 ' [Maple Bitmap] :n vastaaviin suureisiin. Ratkaistaan hajoamisketjun differentiaaliyhtälöryhmä ja piirretään kuvaaja ytimien lukumäärille ajan suhteen.

Ytimien hajoamisia ja toisikseen muuttumista kuvaa seuraava normaaliryhmä.

> ryhma1:= diff(n[1](t), t)=-lambda[1]*n[1](t), diff(n[2](t), t)=lambda[1]*n[1](t)-lambda[2]*n[2](t), diff(n[3](t), t)=lambda[2]*n[2](t)-lambda[3]*n[3](t), diff(n[4](t), t)=lambda[3]*n[3](t);

ryhma1 := diff(n[1](t),t) = -lambda[1]*n[1](t), dif...
ryhma1 := diff(n[1](t),t) = -lambda[1]*n[1](t), dif...

Ongelman tuntemattomat funktiot ovat ketjun eri alkuaineiden ydinten lukumäärät.

> tuntemattomat1:= {n[1](t), n[2](t), n[3](t), n[4](t)};

tuntemattomat1 := {n[1](t), n[2](t), n[3](t), n[4](...

Alkuehdon määrittää tilanne, jossa on 10^16 kpl [Maple Bitmap] ytimiä (n. 3.72 × 10^(-6) g):

> alkuehto1:= n[1](0)=10^16, n[2](0)=0, n[3](0)=0, n[4](0)=0;

alkuehto1 := n[1](0) = 10000000000000000, n[2](0) =...

Ratkaistaan differentiaaliyhtälöryhmä ja sievennetään tulokset:

> rtk1:= dsolve({ryhma1, alkuehto1}, tuntemattomat1):
simplify(%);

{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...
{n[4](t) = -10000000000000000*(lambda[1]^2*lambda[2...

> maarat1:= subs(rtk1, [n[1](t), n[2](t), n[3](t), n[4](t)]):

Määritellään hajoamisvakiot:

> lambda[1]:= log(2)/3.6;
lambda[2]:= log(2)/(10.6/24);
lambda[3]:= log(2)/(61/60/24);

lambda[1] := .2777777778*ln(2)

lambda[2] := 2.264150943*ln(2)

lambda[3] := 1440/61*ln(2)

Piirretään kuva ainemäärien muuttumisesta ajan funktiona. Tarkasteltavana aikavälinä käytetään yhtä kuukautta.

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> display(plot(maarat1[1], t=0..30, color=red), plot(maarat1[2], t=0..30, color=green), plot(maarat1[3], t=0..30, color=blue), plot(maarat1[4], t=0..30, color=cyan));

[Maple Plot]

Lähtöytimien [Maple Bitmap] (punainen) hajoamisessa syntyy ensin vihreällä merkittyjä [Maple Bitmap] ytimiä jotka nopeasti hajoavat sinisellä merkityiksi Bi^212 ytimiksi. Niiden puoliintumisaika on kuitenkin niin lyhyt, että ne hajoavat hyvin nopeasti [Maple Bitmap] ytimiksi. Jo viidentoista päivän kuluttua lähtöhetkestä on jäljellä lähinnä vain vakaita turkoosilla piirrettyjä [Maple Bitmap] ytimiä. Eniten niiden syntymistä hidastaa lähtöytimien verrattain lyhyt puoliintumisaika.

Tehtävä

Testaa puoliintumisajan vaikutusta radioaktiivisessa hajoamisessa. Mikäli puolitat [Maple Bitmap] :n puoliintumisajan, kuinka paljon vähemmän ytimiä on jäljellä 4 puoliintumisajan jälkeen verrattuna todelliseen tilanteeseen?

Mikäli haluat tutustua tarkemmin radioaktiivisiin hajoamisketjuihin, voit tutustua niihin Internetissä Uranium Information Centren kotisivuilla Australiassa. Loistava laskuri hajoamisketjujen simuloimiseksi löytyy Project Javan kotisivuilta, missä yksi ohjelmointikilpailutyö keskittyy hajoamisketjun laskemiseen.


Sovelluksia: radiohiiliajoitus
Teoria: differentiaaliyhtälöryhmä
Ratkaiseminen: vakiokertoiminen homogeeniyhtälö

JP & SKK & MS 12.07.2001