[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Maksimit ja minimit [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] funktion jatkuvuus, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki 2 maksimien ja minimien laskemisesta

Olkoot x1, ..., xp positiivilukuja. Näiden aritmeettinen keskiarvo ja geometrinen keskiarvo ovat

Ma = 1
--
p sum p

 k=1xk = x + x + ...+ x
--1---2----------p
    p,
 
Mg =  ------
  p
p V~  prod  x
    k
 k=1 = V~ px-x--...x-
  1 2   p.

On osoitettava, että Ma > Mg ja että yhtäsuuruus esiintyy vain, kun kaikki luvut ovat yhtä suuria.

Tarkastellaan funktiota f(x) = x - ln x - 1, missä x > 0. Tämän derivaatta f'(x) = 1 - 1/x on = 0 pisteessä x = 1.

Koska limx-->0+ ln x = - oo ja standardiraja-arvona limx--> oo x - ln x =
limx--> oo ln(ex/x) = oo , ovat funktion raja-arvot tarkastelualueen päätepisteissä
limx-->0+f(x) = limx--> oo f(x) = oo .

Piste x = 1 antaa siis funktion minimiarvon f(1) = 0, ts. x - ln x - 1 > 0 kaikilla x. Koska muita derivaatan nollakohtia ei ole, minimiarvo saadaan vain tässä pisteessä.

Sovelletaan saatua tulosta lukuihin xk/Ma ja lasketaan epäyhtälöt puolittain yhteen:

 xk
----
Ma - ln xk
----
Ma - 1 > 0, k = 1, ..., p,

ja siis

-1--
M
 a p
 sum 

k=1xk - ln (p rod    )
 ---pk=1-xk
   M pa - p > 0.

Lausumalla summa ja tulo keskiarvojen avulla sekä jakamalla luvulla p saadaan

- ln Mg
M---
 a > 0,

mistä seuraa Ma > Mg. Päättelyssä vallitsee yhtäsuuruus, jos alussa sovelletussa epäyhtälössä on x = 1 eli xk = Ma kaikilla indekseillä k; tämä merkitsee lukujen xk yhtäsuuruutta.

  [#] keskiarvo (aritmeettinen)
[#] keskiarvo (geometrinen)
[#] logaritmifunktio
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] raja-arvo (standardi-, funktion)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12