[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Todennäköisyyslaskenta [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] joukko-oppi, [#] lukumäärän laskeminen, [#] funktiokäsite
KATSO MYÖS: [#] tilastomatematiikka, [#] todennäköisyysjakaumat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet

Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt. Esimerkkejä tällaisista ovat tavallisen kuusitahkoisen nopan heitto ja vaikkapa tikan heitto tauluun.

Kaikki ilmiön mahdolliset tulokset muodostavat joukon _O_, jota kutsutaan otosavaruudeksi. Nopan tapauksessa tämä on joukko {1, 2, 3, 4, 5, 6} vastaten heiton tuloksena saatavia silmälukuja. Tikanheitossa tulokset ovat sopivassa koordinaatistossa ilmoitettuja koordinaattipareja (x, y), jotka ilmaisevat, mihin pisteeseen tikka osuu. Luontevaa on valita tikkataulun keskipiste origoksi ja yksiköksi senttimetri. Otosavaruudeksi voidaan tällöin ottaa xy-taso, vaikka kaikki sen pisteet eivät varmasti olekaan mahdollisia heittotuloksia.

Otosavaruuden alkioita kutsutaan alkeistapauksiksi.

Tapahtumalla tarkoitetaan otosavaruuden _O_ osajoukkoa. Nopanheitossa se voi olla esimerkiksi tulos ’vähintään 3’, ts. joukko {3, 4, 5, 6}; tikanheitossa ’alle 5 senttimetrin päähän keskipisteestä’ eli {(x, y) | x2 + y2 < 25}.

Jokaiseen tapahtumaan liitetään todennäköisyys P , so. funktio, jonka argumentteina ovat em. osajoukot. Tällä tulee olla seuraavat ominaisuudet:

Funktio P kuvaa tapahtuman todennäköisyyttä: mitä lähempänä P (A) on arvoa 1, sitä todennäköisempi on tapahtuma A.

Eo. ominaisuuksien seurauksena on mm. komplementtitapahtuman A = _O_ \ A todennäköisyyttä koskeva sääntö: Koska P (A) + P (A ) = P (A  U A ) = P (_O_) = 1, on P (A ) = 1 - P (A). (Todennäköisyyslaskennassa käytetään yleensä merkintää A joukko-opillisen komplementin merkinnän CA sijasta.)

Eo. ominaisuudet eivät määrää funktiota P , vaan ainoastaan asettavat sille tietyt järkevyysvaatimukset. Funktion määrittäminen kussakin yksityistapauksessa edellyttää jotakin lisätietoa ilmiöstä.

Hieman täsmällisempään muotoon kirjoitettuina funktiolta P vaadittavia ominaisuuksia kutsutaan Kolmogorovin aksioomiksi todennäköisyyslaskennan perusteita tutkineen neuvostoliittolaisen matemaatikon Andrei Nikolajevitš Kolmogorovin (1903 – 1987) mukaan.

  [#] joukko
[#] osajoukko
[#] funktio
[#] unioni
[#] leikkaus
[#] komplementti (joukon)
[#] aksiooma
[#] aksiooma
[#] Kolmogorov

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12