Seuraava lukuSisällysluettelo

1 Differentiaaliyhtälö

1.1 Peruskäsitteet

Tehtävä 1
Määrää seuraavien differentiaaliyhtälöiden laatu (tavallinen vai osittainen, normaalimuotoinen vai ei, kertaluku).

a) xy'' + 2y sin x = ex,
b) y' + sin(x + y) = sin x,
c) y'(y(x)) = y(x),
d) @u
---
@x = @2u
---2
@y.

Vastaus


Tehtävä 2
Näytä, että y = 2x + Cex on differentiaaliyhtälön y' = y + 2(1 - x) yleinen ratkaisu. Määritä ratkaisukäyrä, joka kulkee pisteen a) (0, 1), b) (0, -1) kautta. Piirrä käyrät.

Vastaus


Tehtävä 3
Osoita, että y = e-2x(C1 sin x + C2 cos x) on differentiaaliyhtälön y'' + 4y' + 5y = 0 ratkaisu. Määritä alkuehdon y(0) = y'(0) = 1 toteuttava ratkaisu.


Tehtävä 4
Osoita, että y = -5
74 sin x + 7-
74 cos x + C1ex + C2e6x on differentiaaliyhtälön y'' - 7y' + 6y = sin x ratkaisu.


Tehtävä 5
Osoita, että y = C1ex + C2e2x + x on differentiaaliyhtälön y'' - 3y' + 2y = 2x - 3 ratkaisu.


Tehtävä 6
Osoita, että differentiaaliyhtälöllä y'2 = 4y on ratkaisuna y = (x + C)2 ja y = 0; tässä C on vakio. Millaisia ovat ratkaisukäyrien kuvaajat? Mitä muita ratkaisuja differentiaaliyhtälöllä on?

Vastaus


Tehtävä 7
Näytä, että funktiopari y = C1 cos x + C2 sin x, z = (C1 + C2) cos x + (C2 - C1) sin x toteuttaa differentiaaliyhtälöryhmän

{   '    '
   y -  z = y
  2y'-  z'= z   .


Tehtävä 8
Olkoon f : R2 --> R differentioituva funktio ja olkoon y differentiaaliyhtälön y' = f(x, y) alkuehdon y(x0) = y0 toteuttava ratkaisu. Johda lauseke derivaatalle y''(x0).


Tehtävä 9
Määritä alkuarvoprobleeman xy' = x + y, y(1) = 1 ratkaisukäyrän kaarevuus alkuehtopisteessä.

Vastaus


Tehtävä 10
Yhtälöllä y' = y on ratkaisuna y = ex. Osoita, että sen jokainen muu ratkaisu poikkeaa tästä vain kerrannaisella vakiolla tarkastelemalla muotoa y = u(x)ex olevaa ratkaisua.

Vastaus


Tehtävä 11
Olkoon f jatkuva kahden muuttujan funktio. Näytä, että yhtälön y' = yf(x, y) ratkaisukäyrät joko sivuavat x-akselia tai eivät kosketa sitä lainkaan.

Vastaus


Tehtävä 12
Olkoot funktion f toisen kertaluvun osittaisderivaatat olemassa. Laske alkuarvoprobleeman y' = f(x, y), y(x0) = y0 ratkaisun y(x) kolmannen asteen Taylorin polynomi kehityskeskuksena x0.

Vastaus


Tehtävä 13
Laske alkuarvoprobleeman yy'' + y' + y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0 ratkaisun neljännen asteen Maclaurinin polynomi. Sijoita tulos differentiaaliyhtälöön.

Vastaus


Tehtävä 14
Laske alkuarvoprobleeman y'' = yy' - x2, y(0) = y'(0) = 1 ratkaisun neljännen asteen Maclaurinin polynomi. Sijoita tulos differentiaaliyhtälöön.

Vastaus


Tehtävä 15
Tutki seuraavien differentiaaliyhtälöiden tai alkuarvoprobleemoiden ratkaisemista jonkin symbolisen tietokoneohjelman avulla:

a) y' = xy,     b) y' = xy,  y(1) = 2,     c) y' = x2 - y2,  y(0) = 1,
d) y'' - 4y' + 13y = x4,     e) yy'' = y'2 + yy',  y(0) = 2,  y'(0) = 1,     f) y'' + xy = 0.


Tehtävä 16
Kirjoita differentiaaliyhtälö

3x2 + 6xy2 + (6x2y + 4y3)y' = 0

muotoon y' = f(x, y). Tutki yhtälön ratkaisukäyriä numeerisesti.


1.2 Ratkaisukäyräparvet

Tehtävä 17
Muodosta suoraparven y = Cx + 2C2 (C parametri) differentiaaliyhtälö. Yhtälöllä on erikoisratkaisuna eräs toisen asteen polynomi; määritä tämä. Piirrä muutamien yksityisratkaisujen sekä erikoisratkaisun kuvaaja. Miten nämä suhtautuvat toisiinsa? Tarkista väitteesi laskemalla.

Vastaus


Tehtävä 18
Johda sen käyräparven differentiaaliyhtälö, johon kuuluvat kaikki xy-tason R-säteiset ympyrät. (Parvella on siis kaksi parametria: ympyrän keskipisteen koordinaatit. R on vakio.) Mitä saatu yhtälö ilmaisee parven käyrien kaarevuussäteistä?


Tehtävä 19
Etsi käyräparven y = (1 + C21) ln(x + C1) - C1x + C2 differentiaaliyhtälö.

Vastaus


Tehtävä 20
Etsi käyräparven x = C1ey + C2e-y + 3 differentiaaliyhtälö.

Vastaus


Tehtävä 21
Johda sen käyräparven differentiaaliyhtälö, johon kuuluvat kaikki x-akselia sivuavat ympyrät.

Vastaus


Tehtävä 22
Muodosta tason kaikkien kartioleikkausten (so. toisen asteen käyrien) differentiaaliyhtälö.

Vastaus


Tehtävä 23
Muodosta tason kaikkien paraabelien (akselisuunnasta riippumatta) differentiaaliyhtälö.

Vastaus


Tehtävä 24
Tutki isokliinien avulla differentiaaliyhtälön y' = x + y ratkaisukäyrien käyttäytymistä.

Vastaus


Tehtävä 25
Tutki isokliinien avulla differentiaaliyhtälön xy' = x + y ratkaisukäyrien käyttäytymistä.

Vastaus


Tehtävä 26
Olkoot f ja sen osittaisderivaatat fx ja fy jatkuvia. Näytä, että jos yhtälön y' = f(x, y) ratkaisukäyrällä on käännepiste, niin se sijaitsee käyrällä

fx(x, y) + fy(x, y)f(x, y) = 0.

Osoita edelleen, että tämän käyrän pisteissä ratkaisukäyrä ja isokliini sivuavat toisiaan.


1.3 Normaaliryhmä

Tehtävä 27
Palauta toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö yy'' + xy' = 0 ensimmäisen kertaluvun normaaliryhmäksi Y ' = F (x, Y ). Millainen vektoriarvoinen funktio F on?

Vastaus


Tehtävä 28
Kappaleen (planeetan) liikettä keskeisvoimakentässä hallitsee Newtonin lakien mukainen differentiaaliyhtälö

r'' = - a-r
r3,

missä pilkut tarkoittavat derivaattoja ajan suhteen, r on paikkavektori, r = |r| tämän pituus ja a vakio. Oletetaan tunnetuksi, että kyseessä on tasoliike, jolloin siis r(t) = x(t) i + y(t) j. Hajota differentiaaliyhtälö komponenttifunktioita x(t) ja y(t) koskevaksi kahden yhtälön ryhmäksi ja palauta tämä neljän yhtälön ensimmäisen kertaluvun ryhmäksi ottamalla nopeuskomponentit uusiksi tuntemattomiksi funktioiksi.

Vastaus


Tehtävä 29
Kaksi yksikön suuruista massaa on kiinteästi sidottu pisteisiin (-1, 0) ja (1, 0). Näiden aiheuttamassa gravitaatiokentässä liikkuu kolmas massa. Kirjoita Newtonin lakien mukainen liikeyhtälö ja muodosta vastaava normaaliryhmä u' = f(t, u), missä u on nelikomponenttinen pystyvektori ja t aika. Oletetaan, että kyseessä on tasoliike.


Seuraava lukuSisällysluettelo