Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

3 Funktion raja-arvo ja jatkuvuus

3.1 Reaali- ja kompleksifunktiot

Tehtävä 43
Olkoon f monotoninen ja rajoitettu välillä ]a, b[. Todista, että raja-arvot limx-->a+f(x) ja limx-->b-f(x) ovat olemassa. Todista myös, että limx-->c-f(x) ja limx-->c+f(x) ovat olemassa, kun c (-  ]a, b[.


Tehtävä 44
Todista monotonisuuden määritelmään nojautuen, että seuraavat funktiot ovat monotonisia mainitulla välillä: a) x3 + 3x - 3,  x (- R,   b) x+2
1-x,  x (- ]1, oo [.


Tehtävä 45
Olkoot f ja g kasvavia välillä I. Todista, että f + g on kasvava välillä I.


Tehtävä 46
Olkoot f ja g kasvavia välillä I. Todista, että h(x) = max{f(x), g(x)} on kasvava välillä I.


Tehtävä 47
Olkoon f aidosti kasvava joukossa R+ = {x (- R | x > 0} ja limx-->0+f(x) = 0. Todista: x > 0 ===> f(x) > 0.


Tehtävä 48
Osoita, että jos funktiot f ja g ovat parillisia, niin myös f + g ja fg ovat parillisia. Osoita edelleen, että jos f ja g ovat parittomia, niin f + g on pariton ja fg parillinen.


Tehtävä 49
Funktio f olkoon määritelty reaaliakselin välillä ] - a, a[. Todista, että f voidaan kirjoittaa muotoon f = f1 + f2, missä f1 on parillinen ja f2 pariton funktio.

Vastaus


Tehtävä 50
Olkoon L reaalimuuttujan funktion f jakso. Mitä muita jaksoja funktiolla on?


Tehtävä 51
Olkoon f1(x) = x + 1, f2(x) = x - 2, f3(x) = 2x + 3, f4(x) = x2 + x. Muodosta seuraavat yhdistetyt funktiot: a) f4(f3(f2(x))),   b) f2(f3(f4(x))),   c) f4 (f1 (f1 (x3 ))).

Vastaus


Tehtävä 52
Olkoon f(x) = ax2 + bx + c. Määritä a, b ja c siten, että f(x + 2) = f(x) + 2 kaikilla x (- R.

Vastaus


Tehtävä 53
Piirrä seuraavien funktioiden kuvaajat:

a) f(x) = 1 + x - |x|,     b) f(x) = |x + 1| + |x - 1| - 2|x|,     c) f(x) = |x2 - 1| - x2.


3.2 Funktion raja-arvo

Tehtävä 54
Todista suoraan raja-arvon määritelmään nojautuen, että limx-->10x2 = 100.


Tehtävä 55
Todista suoraan raja-arvon määritelmään perustuen, että limx-->a V~ -
 x = V~ --
 a (a > 0), ts. etsi annettua lukua e vastaava d.


Tehtävä 56
Todista, että limx-->af(x) = A, jos ja vain jos limx-->a[f(x) - A] = 0.


Tehtävä 57
Olkoon f(x) < g(x) < h(x) pisteen a aidossa ympäristössä sekä lisäksi limx-->af(x) = limx-->ah(x) = A. Todista, että limx-->ag(x) = A.


Tehtävä 58
Olkoon limx-->af(x) = 0 ja olkoon g(x) rajoitettu eräässä pisteen a ympäristössä. Todista:

limx-->a(f(x)g(x)) = 0.


Tehtävä 59
Olkoon limx-->af(x) = A/=0 ja älköön limx-->ag(x) olko olemassa. Todista, että limx-->a (f(x)g(x)) ei ole olemassa.


Tehtävä 60
Määritä seuraavat raja-arvot:

a)  limx-->1 4   2
x--+-2x----3-
 x2 - 3x + 2,      b)  limx-->1(        )
 --1---- ---3---
 1 - x  1 - x3 ,
c)  limx-->2 V~ --2---x-----
 29 - 2x - 5,      d)  limx-->0 V~ -----------2-  V~ ------
--1 +-2x-+-3x------1---x-
      x
e)  limx-->9   V~ x-- 3
 V~ ------ V~ -----
  13 + x - 4,      f)  limx-->0 V~ 6-+-2x-- V~ 6-+-x2-
 V~ --------- V~ -------
 2 + 3x -  2 - x3.

Vastaus


Tehtävä 61
Määrittele täsmällisesti

a)  limx-->- oo f(x) = A,      b)  limx-->- oo f(x) = oo ,      c)  limx-->af(x) = - oo ,
d)  limx--> oo f(x) = - oo ,      e)  limx--> oo f(x) = oo .


Tehtävä 62
Etsi jokaista positiivilukua e kohti jokin luku M siten, että

x > M ===> x2-+-x-
x4 + 2 < e.

Vastaus


Tehtävä 63
Määritä inf S, kun

S = {          |      |    }
          |4x - 3   |  1
 M ||x|> M ===> ||-------- 2||< -----
           2x - 5     1000 .

Mitä tekemistä tällä on raja-arvon määritelmän kanssa?


Tehtävä 64
Olkoon a (- R, A (- R. Todista seuraavat raja-arvoa koskevat tulokset suoraan määritelmään perustuen:

a)  limx-->af(x) = A   ja   limx-->ag(x) = oo    ===>    limx-->a(f(x) + g(x)) = oo ,
b)  limx--> oo f(x) = oo    ja   limx--> oo g(x) = - oo    ===>    limx--> oo (f(x)g(x)) = - oo ,
c)  limx-->- oo f(x) = A   ja   limx-->- oo g(x) = oo    ===>    limx-->- oo f(x)-
g(x) = 0.


Tehtävä 65
Todista, että jos toinen raja-arvoista limx--> oo f(x) ja limx-->0+f(1/x) on olemassa, niin on toinenkin ja raja-arvot ovat yhtä suuret.


Tehtävä 66
Määritä seuraavat raja-arvot:

a)  limx-->- oo ---x7---3x5-----
x5(1 - 3x2 + x),      b)  limx--> oo ( V~ -2-----
 x + 1 - x),
c)  limx--> oo ( V~ --------
  x + V~ x- - V~ --------
 x - V~ x-),      d)  limx-->7- 6   5
x----6x--
 x - 7,
e)  limx-->5-x2 V~ x2---10x-+-25-
------------------
   x - 5,      f)  limx-->5+x2 |x - 5|
---------
 x - 5.

Vastaus


Tehtävä 67
Määritä

a)  limx--> oo V~ --------
--x2-+-2x--
3 V~ -3-----2-
 x - 3x,      b)  limx-->0 V~ ------
n-1 +-x---1-
   x,
c)  limx-->-1   V~ --
1-+-3 V~ -x-
1 + 5 x,      d)  limx-->a+ 2  2   V~ ------
x V~ ----a----2--x---a-
 3x3 - a3 + V~ x---a-.

Vastaus


Tehtävä 68
Olkoon

f(x) = limy--> oo ---5----
1 + yx5.

Osoita, että limx-->0f(x) = 0.

Vastaus


Tehtävä 69
Olkoon ABCD/=0. Määritä

limy--> oo (        )
    Ax + By
 lxi-->m oo ---------
   Cx + Dy - limx--> oo (        )
    Ax + By
 lyi-->m oo  ---------
    Cx + Dy .

Vastaus


Tehtävä 70
Tutki numeerisesti raja-arvoa

limx-->9   V~ --
   x- 3
 V~ ----- V~ ------
 13 +  x - 4.


Tehtävä 71
Tutki raja-arvoa

limx-->01 - cos x
-----2---
  x

sijoittamalla muuttujalle x yhä lähempänä origoa olevia arvoja.


Tehtävä 72
Tutki raja-arvoa

limx-->p2(sin x)tan 2 x

sijoittamalla muuttujalle x yhä lähempänä origoa olevia arvoja.


Tehtävä 73
Piirrä funktion

y(x) = (sin x)tan 2 x

kuvaaja pisteen p
2 ympäristössä. Miten funktion arvo tässä pisteessä on määriteltävä, jotta siitä tulisi jatkuva? Mikä mahtaa olla raja-arvon tarkka arvo?


Tehtävä 74
Hahmottele funktioiden

sin 1-
x    ja    x sin 1-
x

kuvaajat, ja tutki funktioiden raja-arvoja origossa.


Tehtävä 75
Määritellään reaalimuuttujan reaaliarvoiset funktiot f ja g seuraavasti:

f(x) = {   1
 xsin x, kun x /= 0,
 0,    kun x = 0;         g(x) = {
 0, kun x /= 0,
 1, kun x = 0.

Määritä funktioiden raja-arvot origossa. Onko yhdistetyllä funktiolla gof raja-arvoa origossa?


3.3 Funktion jatkuvuus

Tehtävä 76
Funktio

f(x) = x2 - 4
x3---8-

on määritelty, kun x/=2. Mikä on sovittava f(2):n arvoksi, jotta funktio olisi jatkuva kaikilla muuttujan x (- R arvoilla?

Vastaus


Tehtävä 77
Olkoon

a) f(x) = {
 x- 1,  kun x < a,
    2
 1- x , kun x > a,
b) f(x) = { 3
 x - 4x, kun x > - 2,
 a - x,  kun x < - 2.

Määritä ne a:n arvot, joilla vastaava f on jatkuva kaikilla muuttujan x (- R arvoilla. Piirrä kuvaajat.

Vastaus


Tehtävä 78
Olkoon f jatkuva arvolla x = 0 ja f(0) > 0. Osoita, että on olemassa positiiviluvut m ja d siten, että |x| < d ===> f(x) > m.


Tehtävä 79
Todista, että jos f on jatkuva ja g on epäjatkuva, kun x = a, niin f + g on epäjatkuva tässä pisteessä.


Tehtävä 80
Todista, että jos pisteessä x = a funktio f on jatkuva ja /=0 sekä g epäjatkuva, niin tulo fg on epäjatkuva.


Tehtävä 81
Määritellään funktio floor : R --> R asettamalla

floor(x) = suurin kokonaisluku, joka on < x.

Olkoon f tämän avulla määritelty funktio:

f(x) = floor(x) + floor(-x) + 1.

Tutki funktioiden floor ja f jatkuvuutta. Piirrä funktioiden kuvaajat. Ovatko funktiot jaksollisia?


Tehtävä 82
Määritä sup S, kun

S = {  ||         ||x - 1  1 ||  1 }
 d || |x- 3|< d ===>  ||-------- --||< ----
            2x + 2  4   100 .

Mitä tekemistä tällä tehtävällä on funktion jatkuvuuden kanssa?


Tehtävä 83
Funktio f olkoon määritelty ja aidosti kasvava välillä [a, b]. Funktion arvojoukko olkoon väli [f(a), f(b)]. Osoita, että funktio on jatkuva.


Tehtävä 84
Olkoon funktio f jatkuva välillä ] - 1, 1[ ja f(0) = 0. Funktio g olkoon määritelty (mutta ei välttämättä jatkuva) samalla välillä ja se toteuttakoon tällä välillä ehdon g(x) > m > 0, missä m on vakio. Osoita, että funktio f/g on jatkuva origossa. Osoita esimerkillä, että tulos ei välttämättä pidä paikkaansa, jos funktiota g koskeva ehto muutetaan muotoon g(x) > 0. (Valitse esimerkiksi f(x) = x ja tämän jälkeen sopiva origossa epäjatkuva g.)


Tehtävä 85
Etsi seuraavien funktioiden käänteisfunktioiden lausekkeet:

a) y = V~ x- + V~ 1-
 x,     b) y = V~ --------
 1 - V~ x- + V~ --------
 1 + V~ x-.

Vastaus


Tehtävä 86
Osoita, että jos

y = f(x) = ax - b
cx---a-,

niin x = f(y). Oletetaan, että a2/=bc. Miksi?


Tehtävä 87
Olkoon A = { x (- R | x < 0 tai x > 1 } ja B = { y (- R | 0 < y < 2 }. Osoita, että funktio f : A --> B,

f(x) = {
 ex,  kun x < 0,
  x+1-
  x , kun x > 1,

on jatkuva bijektio, mutta sen käänteisfunktio ei ole jatkuva.


Tehtävä 88
Olkoon f joukossa R+ aidosti kasvava ja jatkuva sekä olkoon limx-->0+f(x) = 0. Olkoon y = g(x) = xf(x) kaikilla x > 0. Osoita, että funktiolla g on arvoilla y > 0 määritelty käänteisfunktio.


3.4 Jatkuvat reaalifunktiot

Tehtävä 89
Todista, että jos funktio f on tasaisesti jatkuva välillä I, niin f on jatkuva välillä I.


Tehtävä 90
Osoita tasaisen jatkuvuuden määritelmään nojautuen, että x2 a) on tasaisesti jatkuva välillä [0, 1], b) ei ole tasaisesti jatkuva joukossa {x | x > 0}.


Tehtävä 91
Osoita tasaisen jatkuvuuden määritelmään nojautuen, että V~ ---------
 100 + x2 on tasaisesti jatkuva joukossa R.


Tehtävä 92
Todista, että jos funktiot f ja g ovat tasaisesti jatkuvia välillä I, niin f + g on tasaisesti jatkuva välillä I.


Tehtävä 93
Anna esimerkki a) avoimella välillä jatkuvasta, ei-rajoitetusta funktiosta, b) suljetulla välillä määritellystä ja rajoitetusta funktiosta, jonka arvojoukolla ei ole maksimia eikä minimiä.


Tehtävä 94
Todista, että joukolla

{       }
 --x----
 1 + x2 | x (- R

on maksimi ja minimi.


Tehtävä 95
Olkoon funktio f joukossa R jatkuva ja rajoitettu. Todista, että joukolla

{       }
 f-(x)-| x (- R
 1 + x2

on maksimi tai minimi (tai molemmat).


Tehtävä 96
Osoita esimerkeillä, että seuraavat lauseet eivät päde, jos luovutaan olettamasta, että väli [a, b] on suljettu tai että funktio f on jatkuva:
a) Suljetulla välillä [a, b] jatkuva funktio f on tällä välillä rajoitettu, ts. on olemassa luku M > 0, jolle pätee |f(x)| < M kaikilla x (- [a, b].
b) Olkoon f jatkuva suljetulla välillä [a, b]. Tällöin f saavuttaa suuurimman ja pienimmän arvonsa välillä [a, b], ts. on olemassa x1, x2 (- [a, b] siten, että

maxx (- [a,b]f(x) = f(x1),    minx (- [a,b]f(x) = f(x2).


Tehtävä 97
Olkoon f suljetulla välillä [a, b] jatkuva funktio, f(a)/=0, f(b) = 0. Todista, että joukolla { x (-  ]a, b] | f(x) = 0 } on minimi. Päteekö väite, jos sallitaan, että f(a) = 0?

Vastaus


Tehtävä 98
Olkoon funktio f jatkuva suljetulla välillä [a, b]. Osoita, että funktion arvojoukko { f(x) | x (- [a, b] } on suljettu väli tai sisältää vain yhden pisteen.


Tehtävä 99
Olkoon funktio f jatkuva ja /=0 välillä I. Osoita, että f saa välillä I vain joko positiivisia tai negatiivisia arvoja.


Tehtävä 100
Osoita, että yhtälöllä x3 - 5x2 + 3 = 0 on ainakin kolme reaalijuurta ja rajoita nämä väleille, joiden pituus on 0.1.


Tehtävä 101
Osoita, että yhtälöllä  1
------
x- 1 +  1
------
x - 2 +  1
------
x- 3 = 0 on ainakin kaksi reaalijuurta ja rajoita nämä väleille, joiden pituus on 0.1.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo