Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

9 Määrätty integraali

9.1 Riemannin – Darboux’n ylä- ja alasummat

Tehtävä 368
Tarkastellaan funktiota f(x) = x välillä [0, 1] ja tämän välin jakoa p = {0, a, 1}, missä 0 < a < 1. Määritä alasumma Sp ja yläsumma --
Sp. Määritä sup S p ja inf-
S pem. tyyppiä oleville jaoille. Seuraako saatujen lukujen erisuuruudesta, että että funktio f ei ole integroituva välillä [0, 1]?

Vastaus


Tehtävä 369
Olkoon p välin [a, b] jako, jossa on n osaväliä. Osoita: |p| --> 0 ===> n --> oo . Onko käänteinen implikaatio tosi?

Vastaus


Tehtävä 370
Olkoon funktio f rajoitettu välillä [a, b] ja integroituva jokaisella välillä [a, c], missä a < c < b. Todista, että f on integroituva välillä [a, b].


Tehtävä 371
Todista, että jos funktio f on integroituva suljetulla välillä [a, b], niin se on integroituva myös jokaisella tämän välin suljetulla osavälillä.


Tehtävä 372
Olkoon funktio f rajoitettu välillä [a, b]. Oletetaan, että on olemassa vakio K > 0 siten, että kaikille välin [a, b] jaoille p, joissa on n osaväliä, pätee

 n
 sum 

k=1(Gk - gk) < K.

Tässä Gk ja gk ovat funktion arvojen pienin yläraja ja suurin alaraja k:nnella osavälillä. Todista, että tällöin f on integroituva välillä [a, b].


9.2 Riemannin summa

Tehtävä 373
Laske seuraavat integraalit muodostamalla Riemannin summan raja-arvo:

a)  integral 1

 0x2 dx,     b)  integral b

 ax2 dx.

Ohjeeksi kaava sum n
  k=1k2 = 1
6n(n + 1)(2n + 1).


Tehtävä 374
Laske seuraava integraali muodostamalla Riemannin summan raja-arvo:

 integral 
 1

 0ex dx.


Tehtävä 375
Välille [a, b] muodostetaan tasavälinen jako, jossa on n osaväliä, ja aidosti kasvavan funktion f integraalia approksimoidaan vastaavalla Riemannin summalla. Kuinka suureksi on n valittava, jotta approksimointivirheen itseisarvo olisi < e?

Vastaus


Tehtävä 376
Olkoon f rajoitettu funktio, joka on välillä [-a, a] integroituva. Todista, että jos f on parillinen, niin integral a
 -af = 2 integral a
 0f, ja jos f on pariton, niin integral a
 -af = 0.


9.3 Määrätyn integraalin perusominaisuudet

Tehtävä 377
Osoita, että

 integral p+a

 a sin 2x dx

ei riipu luvusta a.

Vastaus


Tehtävä 378
Olkoon funktio f integroituva suljetulla välillä I ja a (- I. Todista, että funktio

H(x) = integral x

 af

on jatkuva välillä I.


Tehtävä 379
Laske

a) d
dt integral 
t

psin3u du,     b) -d-
dx integral 
 2p

 x(sin 2t - t4e-t) dt,     c) -d2-
dx2 integral 
 5p

 x(sin x)(ex)(ln x) dx  (x > 0).

Vastaus


Tehtävä 380
Laske

 d
---
dx integral 3sinh(2x)

 0 V~ ------
 9 + t2 dt.


Tehtävä 381
Piirrä funktion

F (x) = integral 1

 0|t - x| dt

kuvaaja. Mikä on funktion pienin arvo?

Vastaus


Tehtävä 382
Olkoon funktio f jatkuva välillä [a, b]. Mikä on funktion

g(x) = integral b

 a[f(t) - x]2 dt

minimiarvo ja millä muuttujan arvolla tämä saadaan?

Vastaus


Tehtävä 383
Laske integral 2p
 0f(x) dx, kun f'(x) = | sin x| ja f(0) = 1.

Vastaus


Tehtävä 384
Tulkitse seuraava lauseke Riemannin summien raja-arvoksi, palauta se integraaliksi ja laske:

limn--> oo [13  23    (4n - 1)3]
 -4-+ -4-+ ...+ -----4----
 n   n       n .

Vastaus


Tehtävä 385
Tulkitse seuraavat lausekkeet Riemannin summien raja-arvoiksi, palauta ne integraaleiksi ja laske:

a)  limn--> oo p-
nn sum - 1


k=1 sin kpa-
 n,     b)  limn--> oo sum n


 k=1--1---
n + k.

Vastaus


Tehtävä 386
Onko seuraava lasku oikein?

 integral 1

 - 1dx
-2-
x = /1

 -1-1
--
x = -2.

Vastaus


Tehtävä 387
Laske seuraavat integraalit:

a)  integral b

 a(a + bx) dx,     b)  integral 1

 -1(ax2 + bx + c) dx,     c)  integral 7

 2 V~ ------
 x + 2 dx.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo