Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

10 Integroimistekniikkaa

10.1 Integraalifunktio

Tehtävä 388
Vertaa funktioiden a) ln x ja ln 10x,   b) ---
arctan x ja ---
arctan x + k
-------
1 - kx,   c) ln (x + V~ 2--
x- a) ja - ln(x - V~ --2----
 x - a), missä a > 0, derivaattoja toisiinsa. Tutki funktioiden erotusta muuttujan eri arvoilla.

Vastaus


Tehtävä 389
Sievennä lauseke arcsin(2x V~ 1---x2-) muodostamalla ensin sen derivaatta.


Tehtävä 390
Määritä se funktion 2x - 3 integraalifunktio, jonka kuvaaja sivuaa suoraa x + y = 0.

Vastaus


Tehtävä 391
Käyrä y = f(x) kulkee pisteen (3, 1) kautta ja jokaisessa pisteessä (x, f(x)) tangentin kulmakerroin on x2 + 2x. Määritä käyrän yhtälö.

Vastaus


Tehtävä 392
Onko funktiolla |x| integraalifunktiota, joka on määritelty kaikilla x (- R?

Vastaus


Tehtävä 393
Määritä se funktion f(x) = x + |x| integraalifunktio F , joka toteuttaa ehdon F (1) = 2. Todenna, että F '(0) = f(0). Laske F (-2).

Vastaus


Tehtävä 394
Määritä seuraavien funktioiden integraalifunktiot a) käsin laskulla, b) jotakin tietokoneohjelmaa käyttäen:

a) x3 V~ --
 3x,      b) (x2 - 1)3
---------
  x,      c)     V~ ---  V~ ----
 V~ x-- 2 3 x2 + 4 4 5x3
---------3 V~ -----------
    6 x,
d)  V~ -------
 2 - 5x,      e) (3x - 7)413,      f) (2x2 - 5x + 7)(4x - 5),
g)    2
----x----
(1 + x3)4,      h)   V~ --
 V~ ---5(x-+-1)---
 5x2 + 10x + 1,      i)  sin x sin 2x,
j) sin x
---3--
cos x,      k)  cosx
---4--
sin x,      l) lnx
----
 x,
m) --1---
x ln x,      n) ex ------
 V~ 1 + ex,      o) 1--
ex,
p) e3x + V~ -x-
 e,      q) --ex--
1 + ex,      r) ---ex--
1 + e2x,
s)  5 + x
---------
x2 + 10x,      t)   1 - x
------------
x2 - 2x + 2,      u)   1
 V~ --------
 1- 4x2,
v)   x
 V~ -------2
 1 - 4x,      w) x + 1
-2-----
x + 1,      x) etanx
---2--
cos x,
y) ------1-----
sin2(2x + 1),      z) -----x2------
cos2(5x3 - 2),      å)  sinh 2x,
ä)  cosh 2x,      ö) a V~ rsinh-x-
 x2 + 1.


Tehtävä 395
Etsi seuraaville funktioille f annetun ehdon täyttävä integraalifunktio F :

a) f(x) = 4 sin x cos x -  1
---2--
cos x,     F (0) = 2,
b) f(x) = ---2---
3 - 4x,     F (3---e
 4) = 0,
c) f(x) = -p--
x2 cos p-
x,     F (1) = 0.


Tehtävä 396
Laske seuraavat määrätyt integraalit:

a)  integral 
  5

 3 x
-2-----
x - 4 dx,     b)  integral 
 1

 - 2  dx
 V~ -------
 3- 2x,     c)  integral 
 3a

 0x2 - 3ax
---------
 x - 4a dx  (a/=0).


10.2 Sijoitusmenettely

Tehtävä 397
Suorita jokin sopivalta tuntuva sijoitus, kun integroitava on muotoa

a) f(lnx)
x,     b) f(cos x) sin x,     c) f(tan x) cos 2x,     d) f(aex + b)ex  (a, b vakioita).

Miten integraali muuntuu kussakin tapauksessa?


Tehtävä 398
Laske seuraavat integraalit sijoitusta käyttäen:

a)  integral xdx
(x2+1)3,      b)  integral    2
------x--d V~ x-------
(ax3 + b) ax3 + b,     c)  integral V~ cos-x-
 3sin2x dx,
d)  integral (1 + tan 2x) V~ -----
 tan x dx,     e)  integral     dx
---------V ~ ------
(arcsinx) 1 - x2,      f)  integral     dx
------------------
(arctan x)(1 + x2),
g)  integral dx
 V~ 2
6-x,      h)  integral   dx
---- V~ -----
1 + x + 1.


Tehtävä 399
Laske integraali

 integral -- V~ -dx-----
x2 x2 + a2

a) sijoituksella x = 1/t,   b) sijoituksella x = a tan t,   c) sijoituksella x = a sinh t.


Tehtävä 400
Etsi funktion 1/ cosh x integraalifunktio a) sijoituksella t = ex, b) sijoituksella t = tanh x2. Vertaa saatuja integraalifunktioita.


Tehtävä 401
Määritä ne funktion

-----ex------
4 + (ex + 1)2

integraalifunktiot, joiden kuvaajilla on asymptoottina x-akseli.

Vastaus


Tehtävä 402
Muodosta sijoitusmenettelyä käyttäen seuraavista integraaleista kustakin kolme uutta integraalia, jotka eivät ole integroitavissa alkeisfunktioiden avulla:

a)  integral V~ -dx----
 1 + x4,     b)  integral ex2 dx,     c)  integral x
e--
x dx,     d)  integral sin-x-
 x dx,     a)  integral dx--
ln x.


Tehtävä 403
Laske seuraavat määrätyt integraalit sijoitusta käyttäen:

a)  integral 3

 0 2
x V~ -+-2x
 1 + x dx,     b)  integral e3

 1- V~ -dx-----
x 1 + lnx.

Vastaus


Tehtävä 404
Osoita, että jos f on jatkuva funktio ja a < b, niin integraali (- b
af(x) dx voidaan muuntaa muotoa x = At + B olevalla sijoituksella integraaliksi, jonka rajat ovat a ja b. Suorita muuntaminen.

Vastaus


Tehtävä 405
Osoita, että jos f on jatkuva funktio, niin

 integral b

 af(x) dx = integral b

 af(a + b - x) dx.

Vastaus


Tehtävä 406
Todista, että jos f jatkuva funktio, jolla on jaksona w, niin

 integral a+w

 af(x) dx = integral w

 0f(x) dx.


Tehtävä 407
Määritä

limn--> oo sum n

k=1   1
 V~ ---------
 4n2 - k2.

Vastaus


10.3 Osittaisintegrointi

Tehtävä 408
Laske osittaisintegroinnilla

a)  integral ---
arctan x dx,      b)  integral x2 cos x dx,      c)  integral x3e-x dx,
d)  integral x cosh x dx,      e)  integral x ln 2x dx,      f)  integral x V~ ax-+-b- dx,
g)  integral  x
---2--
cos x dx,      h)  integral arcsin x
 V~ ------
 1 + x dx,      i)  integral x ---
arctan x dx.


Tehtävä 409
Laske osittaisintegroinnilla

a)  integral e V~ x dx,     b)  integral sin 3 V~ --
 x dx,     c)  integral     V~ --
arctan  x
--- V~ x---- dx.


Tehtävä 410
Laske a)  integral arsinh x dx,   b)  integral arcosh x dx,   c)  integral artanh x dx.


Tehtävä 411
Laske integral cos 2x dx a) osittaisintegroinnilla, b) soveltamalla sopivaa trigonometrian kaavaa.


Tehtävä 412
Määritä integral xa ln x dx kaikilla arvoilla a (- R.


Tehtävä 413
Muodosta osittaisintegroinnilla seuraavista integraaleista uusi integraali, joka ei ole laskettavissa alkeisfunktioiden avulla:

a)  integral  dx
 V~ -----4-
 1 + x,     b)  integral ex2 dx,     c)  integral ex
---
 x dx,     d)  integral sinx
-----
 x dx,     e)  integral dx
----
lnx dx.


Tehtävä 414
Laske seuraavat määrätyt integraalit:

a)  integral p/2

0x cos 2x dx,      b)  integral p/4

 0  x
------
cos2 x dx,      c)  integral 2p

 0|x sin x| dx,
d)  integral 1/3

0 ---
arctan(3x) dx,      e)  integral 1/2

 0x ---
arcsin x dx,      f)  integral 1

 0x2e3x dx,
g)  integral 
 2

1(x - 1)2 ln x dx,      h)  integral 
  2

 1x ln 2x dx,      i)  integral 
 ln 2

 0ln(1 + ex)
----ex---- dx.


Tehtävä 415
Johda palautuskaava integraalille

In = integral 
 e

 1(ln x)n dx  (n (- N).


Tehtävä 416
Johda palautuskaava integraalille

In = integral 
  1

 0(1 - x2)n dx  (n (- N).


Tehtävä 417
Johda osittaisintegroinnilla palautuskaava määrätylle integraalille

In = integral p/2

 0 sin nx dx  (n = 0, 1, 2, . . . ).

Vastaus


Tehtävä 418
Mitkä rajat saadaan luvulle integral 1
 0f(x) dx, kun tiedetään, että f ja sen derivaatta ovat jatkuvia integroimisvälillä, f(1) = 1 ja |f'(x)| < ex2 integroimisvälillä?

Vastaus


10.4 Rationaalifunktioiden integrointi; osamurtokehitelmä

Tehtävä 419
Integroi seuraavat rationaalifunktiot:

a) x3 - 6x2 + 11x - 5
------------3------
   (x + 2),      b)    x
---2---------
2x - 3x- 2,      c)     24
----2-------2----
x(x - 1)(x - 4),
d) -------1-------
(1 - x)2(1 + x),      e) -3x2-+-1-
(x2 - 1)3,      f) -x8 +-1-
x6 + x4,
g)      3
3-+-x---2x--
  1- x3,      h)   4
---x--+-5---
x4 - 4x + 3,      i) ----1----
(x2 + 1)3,
j)   2
---x-+--5----
2x2- 2x + 5,      k)   5
--x-+--4-
(x2 + 2)2,      l) -------1--------
(x2 + 1)(x2 + 2),
m)    x3 + 4x2 + 6x
-4-----3-----2----------
x + 2x + 3x + 4x + 2.


Tehtävä 420
Laske integraalit

a)  integral  x5 dx
---2----2
(x + 2),     b)  integral   dx
-4--3-----2
x (x + 1),     c)  integral x3 + 1
---3------
x(x - 8) dx.


Tehtävä 421
Jaa polynomi x4 + 4 enintään toista astetta oleviin reaalisiin tekijöihin ja laske tätä hyväksi käyttäen integraali

 integral --8----
x4 + 4 dx.


Tehtävä 422
Laske integraali

 integral --dx---
x4 - 1.


Tehtävä 423
Muodosta osamurtokehitelmä ja laske integraalifunktio lausekkeelle

  x4 + 1
(x---1)(x3-+-1)-.


Tehtävä 424
Muodosta osamurtokehitelmä rationaalifunktiolle

2x4 + 7x3 + 11x2 + 6x - 1
------------2----------2--
  (x- 1)(x + 2x + 2)

ja laske integraalifunktio.


Tehtävä 425
Laske integraali

 integral ----x-+-1-----
(x2- x + 1)10 dx.


Tehtävä 426
Muodosta osamurtokehitelmä lausekkeelle

4696-11076x+ 11290x2 - 6227x3 + 1687x4 + 180x5 - 364x6 + 156x7 - 36x8 + 4x9
-------------------2---------3-------4-------5------6-----7----------
-1152 + 2496x - 2528x  + 1616x - 704x + 208x - 40x + 4x.

Lisää tämän jälkeen lausekkeen nimittäjään 1 ja muodosta osamurtokehitelmä uudelleen.


Tehtävä 427
Laske

 integral  dx
---3------
x(x + 8)

a) muodostamalla osamurtokehitelmä, b) suorittamalla ensin sopiva sijoitus.


Tehtävä 428
Olkoon a < b. Määritä se funktion

-----b--a-----
(x - a)(b - x)

integraalifunktio, joka kohdassa 1
2(a + b) saa arvon 0.

Vastaus


Tehtävä 429
Laske kaikilla arvoilla a (- R integraali

 integral    dx
(x2---1)(x---a)-.


10.5 Esimerkkejä integroinnista

Tehtävä 430
Johda osittaisintegroinnilla palautuskaava integraalille

Cn = integral cos nx dx,     n = 0, 1, 2, . . . .

Laske myös C0 ja C1.


Tehtävä 431
Olkoon

Cn = integral cos nx dx.

Johda kaavat

Cn = 1
n- cos n-1x sin x + n- 1
--n---Cn-2,   n/=0,
Cn-2 = - 1
------
n - 1 cos n-1x sin x +  n
------
n - 1Cn,   n/=1.

Miten näiden avulla saadaan integraalit Cn, n (- Z, lasketuiksi?


Tehtävä 432
Johda sijoitusta t = tan x käyttäen palautuskaava integraalille

In = integral tan nx dx,     n = 2, 3, 4, . . . .

Laske erikseen I0 ja I1 sekä palautuskaavan avulla I5.


Tehtävä 433
Laske seuraavat integraalit:

a)  integral sin 7x dx,      b)  integral dx
------
cos4x,      c)  integral cos 6x dx,
d)  integral  dx
cos5x-,      e)  integral sin 24x cos 24x dx,      f)  integral sin 23x sin 25x dx,
g)  integral cos3x-
 sin x dx,      h)  integral sin x sin 2x sin 3x dx,      i)  integral V~ ------
3 sin2 x cos 3x dx,
j)  integral  3
t V~ an-x--
 cos x dx,      k)  integral 6 V~ ----dx-------
 sin5 x cos7x,      l)  integral  V~ -----
---tan-x--
sin x cosx dx.


Tehtävä 434
Laske integraalit

a)  integral  5
-sin--x
cos3 x dx,      b)  integral   2
--sin-x--
1 - tan x dx,      c)  integral  8
cos--x
sin4x dx,
d)  integral     dx
--------2---------2--
4- 3cos x + 5 sin x dx,      e)  integral   cosx
---3-------3--
sin x - cos x dx.


Tehtävä 435
Muunna integraali

 integral ----dx----
5 + 4 sin x

sijoituksella t = tan x
2 ja laske se. Piirrä integraalifunktion kuvaaja. Onko tämä jatkuva?


Tehtävä 436
Laske

 integral 2p

 0  dx
----------
5 + 4sin x.


Tehtävä 437
Laske integraalit

a)  integral 2- sin x
---------
2 + cosx dx,     b)  integral     dx
-------------------
5 - 4sinx + 3cosx dx.


Tehtävä 438
Olkoon a > 0, b > 0. Laske

 integral   dx
----------
a + bcos x.


Tehtävä 439
Laske kaikilla arvoilla a (- R

 integral   dx
--------2--
1 + a cos x.


Tehtävä 440
Olkoon (a, b)/=(0, 0). Laske

a)  integral ----dx-----
a + btan x,     b)  integral --------dx---------
a2cos2 x + b2sin2 x.


Tehtävä 441
Laske kaikilla arvoilla a, b (- R

a)  integral cos ax cos bx dx,     b)  integral sin ax cos 2bx dx.


Tehtävä 442
Millä kokonaisluvun n arvoilla integraalit integral sinh nx dx ja integral cosh nx dx palautuvat polynomin integroimiseen? Millaista sijoitusta tällöin on käytettävä? Laske sovellutuksena

a)  integral sinh 5x dx,     b)  integral cosh 7x dx,     c)  integral  dx
----6--
sinh x,     d)  integral  dx
----4--
cosh x.

Vastaus


Tehtävä 443
Laske seuraavat integraalit:

a)  integral dx---
(1+coshx)2,     b)  integral tanh 3x dx,      c)  integral -----dx------
sinh x cosh x,     d)  integral cosh 4x dx,
e)  integral dx
sinh5x,      f)  integral cosh 2x sinh 4x dx,     g)  integral coth 2x dx,      h)  integral   3
s V~ inh--x-
 coshx dx.


Tehtävä 444
Laske palauttamalla eksponenttifunktioon

a) (cosh x + sinh x) V~ ---------------
 cosh x- sinh x dx,     b) cosh3 x - sinh3x
-----3--------3--
 cosh x + sinh x dx.


Tehtävä 445
Laske integraali

 integral V~ -------
 x2- 1 dx.


Tehtävä 446
Laske integraali

 integral 4

 0   dx
 V~ -2----------
 x + 2x + 3.

Anna vastaus logaritmifunktion avulla.


Tehtävä 447
Laske seuraavat integraalit:

a)  integral -x----
1+V ~ x- dx,      b)  integral ---dx-----
 V~ x-+ 4 V~ x--,      c)  integral   V~ --
-----x----
 V~ 3x-+ V~ x- dx,
d)  integral V~ ----
 a +-x-
 a- x dx,      e)  integral    V~ 6-
--- V~ --x- V~ --
x( 3x + 4x) dx,      f)  integral V~ ---dx-------
 2 + 4x - x2,
g)  integral  4
 V~ -x----
1 - 2x2 dx,      h)  integral V~ -3x-+-5----
 x2 + x + 1 dx,      i)  integral V~ -x-+-a----
 x(x - 2a) dx,
j)  integral 2x + 3
 V~ ----------
-x2 + x + 6 dx,      k)  integral     x
 V~ ----------------
 (2x - 3)(4- x) dx.


Tehtävä 448
Laske seuraavat määrätyt integraalit:

a)  integral a

-ax2 V~ 2-2
a-x dx,     b)  integral 3/2

 - 3/2  2
 V~ -x-----
 9 - x2 dx,     c)  integral 1

 0 V~ --2--------
 x - x + 1 dx,
d)  integral p/4

04
sinx
cos2x dx,      e)  integral p/2

 0----dx-----
2cos x + 3,      f)  integral p/2

 0--------dx---------
a2 sin2 x + b2cos2x  (ab/=0).


Tehtävä 449
Sievennä funktio

f(x) = integral x/2

 -x/2----dt-----
(x2- t2)3/2  (x/=0)

ja piirrä sen kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 450
Muotoa

I = integral   Pn(x)
 V~ --2----------
 ax + bx + c dx

oleva integraali, missä Pn(x) on astetta n oleva polynomi, voidaan laskea kirjoittamalla

I = (A1 xn-1 + A2xn-2 + . . . + An) V~ ax2-+-bx +-c + An+1 integral V~ ---dx--------
 ax2 + bx + c.

Osoita, että kertoimet Ak voidaan määrätä yksinomaan polynomien yhtäsuuruutta koskevasta ehdosta, joka saadaan asettamalla edellä olevien lausekkeiden derivaatat yhtä suuriksi. Sovella menettelyä seuraavien integraalien laskemiseen:

a)  integral  3x2 - 5x
 V~ ----------2-
 3 - 2x - x dx,     b)  integral    x4
 V~ -2----------
 x + 4x + 5 dx.


Tehtävä 451
Palauta annetuilla sijoituksilla integraalit

a)  integral ------- V~ dx--------
(x- 1) x2 + x + 1 dx,   x - 1 = 1-
t,
b)  integral -- V~ ---dx--------
x3 2x2 + 2x + 1 dx,   x = 1-
t

edellisessä tehtävässä käsiteltyyn muotoon ja laske ne.


Tehtävä 452
Palauta integraali

 integral -------x--------
(x2 - 1) V~ x2-+-1- dx

edellisessä tehtävässä käsiteltyyn tyyppiin muodostamalla ensin osamurtokehitelmä funktiolle x/(x2 - 1). Laske integraali.


Tehtävä 453
Laske integral (ln x)n dx kaikille n (- N.

Vastaus


Tehtävä 454
Laske integraalit

a)  integral ----x5------
3 V~ (x2----1)2 dx,      b)  integral ----dx-----
x V~ a-+-bxn-,      c)  integral ----dx-----
x6 V~ x2---1-,
d)  integral ----dx-----
x7 V~ x4---1-,      e)  integral   V~ --
-----x---
 V~ a3---x3- dx.

Vastaus


Tehtävä 455
Laske integraalit

a)  integral --------dx--------
 V~ 3(x - 1)7(x + 1)2,      b)  integral -----------dx------------
(x2 + x + 1)2 V~ x2 + x + 1,
c)  integral -------x V~ -------
(1 + x2) 1- x4 dx,      d)  integral    2
----x--- V~ -1------
(x2 + 1) x4 + 1 dx.

Vastaus


Tehtävä 456
Laske integraalit

a)  integral ln( V~ ------
 1 + x + V~ -----
 1 - x) dx,     b)  integral arcsinx
---x2--- dx,     c)  integral (1 + x2)2 ---
arctan x dx.

Vastaus


Tehtävä 457
Tutki, voidaanko seuraavat funktiot integroida alkeisfunktioiden avulla:

a)  xex
-------2
(x + 1),     b) ex
---
x.


Tehtävä 458
Tutki, voidaanko seuraavat funktiot integroida alkeisfunktioiden avulla:

a) sin x
-----
 x,     b) cosx
-----
 x.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo