Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

2 Sarjojen suppenemiskriteerejä

2.1 Geometrinen sarja

Tehtävä 20
Tutki, millä arvoilla x (- R sarja

 oo sum 


k=0(    )
 2x---1-
 3x + 1 k

suppenee. Määritä summafunktio ja piirrä sen kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 21
Millä muuttujan x (- R arvoilla sarja

 sum oo 

 k=0 tan kx

suppenee? Mikä on sen summa? Piirrä summafunktion kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 22
Tutki, millä arvoilla x (- R sarja

 sum oo 

k=02k cos 2x sin 2kx

suppenee. Määritä summafunktio ja piirrä sen kuvaaja.

Vastaus


Tehtävä 23
Millä reaalisilla muuttujan x arvoilla sarja sum o o 
 k=0e-kx suppenee? Mikä on tällöin sen summa?

Vastaus


Tehtävä 24
Määritä sarjan

 sum oo 

k=0  x2
------2-k
(1 + x )

summa. Onko summafunktio jatkuva?

Vastaus


Tehtävä 25
Kehitä funktio

f(x) = --1----
a + bx,   a/=0,  b/=0,

sarjaksi a) muuttujan x nousevien, b) sen laskevien potenssien mukaan. Millä muuttujan arvoilla sarja suppenee?

Vastaus


Tehtävä 26
Akhilles ja kilpikonna juoksevat kilpaa. Akhilles juoksee kymmenen kertaa niin nopeasti kuin kilpikonna. Varmana voitostaan Akhilles antaa kilpikonnalle yhden stadionin (164 – 192 metriä muinaiskreikkalaisesta paikkakunnasta riippuen) etumatkan. Kun Akhilles on juossut yhden stadionin, on kilpikonna juossut stadionin kymmenesosan ja on siis tämän verran edellä. Kun Akhilles on juossut tämän kymmenesosan verran lisää, on kilpikonna juossut yhden sadasosastadionin lisää ja on edelleen edellä. Näin kilpailu jatkuu loppumattomiin kilpikonnan jatkuvasti johtaessa. Eikö Akhilles voitakaan? Jos voittaa, niin miten pitkän matkan juostuaan hän ohittaa kilpikonnan?

Vastaus


2.2 Positiivitermiset sarjat

Tehtävä 27
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista annettuja positiivitermisten sarjojen suppenemistestejä käyttäen:

a)   sum oo 


k=0(    )
 1-+-k--
 2 + k2 2,      vertailutesti,
b)   oo 
 sum 

 k=1k2 sin p--
2k,      suhdetesti,
c)   sum oo 

k=1(1 + 1k)k2
----k----
  3,      juuritesti,
d)   sum oo 

 k=2 1
------
k ln k,      integraalitesti.

Vastaus


Tehtävä 28
Olkoon a > 0. Tutki integraalitestiä käyttäen, suppeneeko sarja

 sum oo 

k=2  1
------a-
k(ln k).

Perustele myös, miksi integraalitestiä voidaan käyttää. Miten sarja käyttäytyy, jos a < 0?

Vastaus


Tehtävä 29
Tutki vertailutestien avulla seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  oo sum 

k=1   k
-3----------
k + 2k - 2,     b)  oo sum 

k=3  1
 V~ -------
 k2 - 7,     c)  sum oo 

k=1( V~ ------
 k + 1 - V~ --
 k).

Vastaus


Tehtävä 30
Olkoon a > 0. Muodosta sopiva vertailusarja, jolla voidaan tutkia sarjan

 sum oo 

k=2 V~ -a-----
 V~ -k----1-
 k2a - 1

suppenemista. Millä parametrin a arvoilla sarja suppenee, millä hajaantuu?

Vastaus


Tehtävä 31
Olkoon p, q (- N, 0 < q < p. Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

 k=2  1
-p----q-
k - k,     b)  sum oo 

 k=1  1
-k----k
p - q,     c)  sum oo 

k=1(  1    1 )
 ------ ------
 k + q  k + p .

Vastaus


Tehtävä 32
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1   1
--2--------
k - k + 3,     b)  sum oo 

k=1 k- 1
-2-----
k + 1,     c)  sum oo 

 k=12k2
---
k!.

Vastaus


Tehtävä 33
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1k2k
----
k!,     b)  sum oo 

k=1 V~ -------
  1 + k3
  -----5-
  1 + k,     c)  sum oo 

k=1(pk)-k
p ,  p (- N.

Vastaus


Tehtävä 34
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1      --
 V~ k-+-1- V~ k
-------------
   k,     b)  sum oo 

k=1k + 1
--k---
 2 k,     c)  sum oo 

k=2  1
-----k-
(lnk).

Vastaus


Tehtävä 35
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  oo sum 

k=1(1 + k2)
 -----3-
 1 + k k,     b)  oo sum 

k=1kp + 1
-q-----
k + 1,  p, q (- N,     c)  sum oo 

k=1(k + 2)!
--k----2
 3 (k!).

Vastaus


Tehtävä 36
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1       ---
 V~ ka-+-1-  V~ ka
----------------
    k,  a > 0,     b)  sum oo 

k=1  k
--k---
e - 1,     c)  oo sum 

k=1(lnk)k
-------
  k.

Vastaus


Tehtävä 37
Olkoon a (- R. Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=2ln k
--a-
k,     b)  oo sum 

k=2(lnk)a
-------
  k,     c)  oo sum 

k=2  1
-a-----
k ln k.

Vastaus


Tehtävä 38
Olkoon

ak = kk
----2
(k!).

Osoita, että limk--> oo ak = 0 tarkastelemalla sarjaa sum ak.

Vastaus


Tehtävä 39
Todista: Jos a1 > a2 > . . . > ak > ak+1 > . . . > 0 ja sarja sum ak suppenee, niin limk--> oo kak = 0.

Vastaus


Tehtävä 40
Osoita esimerkillä, että jos edellisessä tehtävässä luovutaan jonoa <a >
 k koskevasta monotonisuusoletuksesta, niin väite ei enää välttämättä päde.

Vastaus


2.3 Vuorottelevat sarjat

Tehtävä 41
Osoita, että sarja

 sum oo 


k=1   k
(--10)-
  k!

suppenee. Määritä sarjan summa yhden tuhannesosan tarkkuudella.

Vastaus


Tehtävä 42
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1 (- 1)k
--------
k - ln k,     b)  sum oo 

k=1(-1)k
- V~ k--
  k,     c)  sum oo 

 k=1ik
--
k.

Vastaus


Tehtävä 43
Tutki seuraavien sarjojen suppenemista:

a)  sum oo 

k=1(-1)klnk
----
 k,     b)  sum oo 

k=1(- 1)k
------
 ln k,     c)  sum oo 

k=1(-1)k( V~ ------
 k + 1 - V~ --
 k).

Vastaus


Tehtävä 44
Arvioi, montako termiä on otettava sarjasta

 sum oo 

k=1xk
--2
k,

jotta sen summalle pisteessä x = -1
2 saataisiin likiarvo, jonka virhe on < 10-4?

Vastaus


Tehtävä 45
Luku p voidaan laskea seuraavista sarjoista:

p = sum oo 

 k=04(- 1)k
-------
2k + 1 = sum oo 

k=0 2 V~ 3(--1)k
--k--------
3 (2k + 1).

Kuinka monta termiä sarjoihin on otettava, jotta p saataisiin 10 desimaalin tarkkuudella?

Vastaus


Tehtävä 46
Tarkastellaan sarjaa sum o o 
 k=1ak, missä

a2p-1 = -----1-----
 V~ p-+-1 - 1,     a2p = ------1-----
 V~ p-+-1 + 1,     p = 1, 2, 3, . . . .

Kirjoita sarjan kahdeksan ensimmäistä termiä. Osoita, että sarja hajaantuu ryhmittämällä termit kahden termin ryhmiin (ts. laske a2p-1 + a2p). Miksi sarjaan ei voida soveltaa Leibnizin lausetta?

Vastaus


Tehtävä 47
Olkoon sum oo 
  k=1ak suppeneva positiiviterminen sarja. Osoita, että tällöin myös sarja sum oo 
k=1a2
k suppenee. Päteekö väite yleisesti, jos luovutaan lukujen ak positiivisuudesta?

Vastaus


Tehtävä 48
Laske jonkin symbolisen tietokoneohjelman avulla harmonisten sarjojen sum oo 
k=11/kp summia. Millaisia tuloksia saadaan luvun p eri arvoilla? Entä jos käytetään eksponenttina symbolia p? (Tuloksissa esiintyy ns. Riemannin z-funktion arvoja. Tällä funktiolla on tiettyä kuuluisuutta mm. siihen liittyvien avoimien matemaattisten ongelmien vuoksi.)

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo