Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

3 Taylorin polynomi; funktion ääriarvot

3.1 Taylorin polynomi

Tehtävä 94
Kehitä funktio f(x, y) = x2y3 Taylorin polynomiksi kehityskeskuksena piste (-1, 2) a) laskemalla osittaisderivaatat, b) kirjoittamalla muuttujat muotoon x = -1 + (x + 1), y = 2 + (y - 2).


Tehtävä 95
Laske Taylorin polynomit seuraavissa tapauksissa:

a) f(x, y) = 2x4 - 5y3 + 2xy2,  keskus = (0, 0),  aste = 3;
b) f(x, y) = y2 ln x,  keskus = (1, 0),  aste = 4;
c) f(x, y) =  V~ ----
  x3y,  keskus = (1, 3),  aste = 4.

Vastaus


Tehtävä 96
Laske termin (x + p)2(y - p)2 kerroin funktion f(x, y) = sin(x cos y) tekijöiden x + p ja y - p mukaan etenevässä Taylorin kehitelmässä.


Tehtävä 97
Muodosta funktion ex+2y toisen asteen Taylorin polynomi pisteessä (0, 0) sekä Taylorin lauseen mukainen lauseke funktion ja polynomin erotukselle. Etsi erotuksen itseisarvolle yläraja neliössä -1 < x < 1, -1 < y < 1.


Tehtävä 98
Etsi funktion

f(x, y, z) =     1
----------
x +  y + z

kolmannen asteen Taylorin polynomi pisteessä (1, 0, 0) laskemalla kertoimet osittaisderivaattojen avulla.


Tehtävä 99
Etsi funktion

f(x, y, z) =     1
----------
x +  y + z

kolmannen asteen Taylorin polynomi pisteessä (1, 0, 0) käyttämällä hyväksi yhden muuttujan funktion 1/(1 + t) Maclaurinin polynomia.


Tehtävä 100
Muodosta funktiolle

f(x, y, z) = ----1-----
x + y + z = ---------1---------
1 + (x - 1) + y + z

neljännen asteen Taylorin polynomi pisteessä (1, 0, 0) käyttämällä hyväksi funktion 1/(1 + t) Taylorin polynomia. Laske tämän avulla fxyzz(1, 0, 0).


Tehtävä 101
Muodosta funktion f(x, y) = sin(xy) kuudennen asteen Taylorin polynomi pisteessä (0, 0) käyttämällä funktion sin t Taylorin polynomia. Laske tämän avulla kaikki funktion kuudennen kertaluvun osittaisderivaatat origossa.


Tehtävä 102
Muodosta funktiolle

f(x, y) = exy sin y

kolmannen asteen Taylorin polynomi kehityskeskuksena origo käyttämällä yhden muuttujan funktioiden et ja sin t Maclaurinin polynomeja.


Tehtävä 103
Laske funktion f(x, y) = ln(1 + x2 + y2) osittaisderivaatta fxxxxxxyy(0, 0) muodostamalla funktiolle riittävän korkeata astetta oleva Taylorin polynomi. Muodosta tätä varten ensin funktion ln(1 + t) Taylorin polynomi.

Vastaus


Tehtävä 104
Yhtälö x2 + 2y2 + 3z2 = 6 määrittelee eräässä pisteen (1, 1, 1) ympäristössä funktion z = f(x, y). Muodosta tämän funktion toisen asteen Taylorin polynomi pisteessä (1, 1).


Tehtävä 105
Laske funktion f(x, y, z) origokeskisen Taylorin polynomin neljännen asteen termien kertoimet. Vrt. näitä ns. multinomikertoimiin.


Tehtävä 106
Tarkastellaan funktiota f : R2 --> R pisteen (x0, y0) ympäristössä. Merkitään h = (x - x0, y - y0) = (hx, hy). Osoita, että jos tässä ympäristössä on voimassa

f(x, y) = A0 + A1(hx, hy) + . . . + An(hx, hy) + u(x, y)||h||n+1,
f(x, y) = B0 + B1(hx, hy) + . . . + Bn(hx, hy) + v(x, y)||h||n+1,

missä Aj ja Bj ovat astetta j olevia homogeenisia kahden muuttujan polynomeja ja funktiot u ja v ovat rajoitettuja, niin kehitelmät ovat identtiset.


3.2 Funktion suhteelliset ääriarvot

Tehtävä 107
Luokittele seuraavat neliömuodot:

a) 2x2 - 7xy - 15y2,   b) 6xy - 9x2 - y2,   c) 4xy - 2x2 - 3y2.

Missä neliömuodot ovat = 0?


Tehtävä 108
Luokittele seuraavat neliömuodot:

a) 2x2 + 2y2 + z2 - 4xy + 6yz,   b) x2 + 2y2 + 3z2 - 2yz + 2zx.


Tehtävä 109
Etsi funktion f(x, y) = 2xy - x2 - y4 lokaalit ääriarvot. Piirrä funktion kuvaaja.


Tehtävä 110
Etsi seuraaville funktioille f ne pisteet, joissa grad f = O, ja tutki lokaalin ääriarvon esiintymistä:

a) y4 + x2 - 2xy,      b) x3 + xy + y2 - 3x - 9y,     c) x4 + y4 + 4xy - 2y2,
d) (x + 2y - 2)(x - 2)(y - 1),     e) xy-
 8 + 1-
x - 1-
y,      f) (x + y)e-x2-y2 .


Tehtävä 111
Määritä funktion

f(x, y) = (x2 - y2)e(-x2-y2)/2

lokaalit ääriarvokohdat, näiden laatu sekä ääriarvot.

Vastaus


Tehtävä 112
Millä vakion a arvoilla funktiolla

f(x, y) = ex2 - 2 cos y + axy

on suhteellinen minimikohta origossa?


Tehtävä 113
Tutki funktion f(x, y) = x3 + 3axy2 - 3x2 - 3y2 + 4 suhteellisia ääriarvokohtia vakion a eri arvoilla. Määritä ääriarvojen laatu neliömuotojen teoriaa käyttäen. Onnistutaanko tällöin kaikissa tapauksissa?


Tehtävä 114
Tutki, onko piste (2, 0) funktion

f(x, y) = x3 + 3
2xy2 - 3x2 - 3y2 + 4

ääriarvopiste. Millainen tulos saadaan neliömuotojen teorian avulla? Piirrä pinnasta korkeuskäyräkuva.


Tehtävä 115
Tutki neliömuotoja käyttäen, onko origo suhteellinen ääriarvo funktiolle

f(x, y, z) = ex2 + ey2 + ez2 - xy.

Jos on, onko kyseessä maksimi vai minimi?


Tehtävä 116
Tutki, onko origo suhteellinen ääriarvokohta funktiolle

f(x, y) =  5
 sum 

k=1(x3 + xy2)k.


Tehtävä 117
Osoita, että funktiolla f(x, y) = (x2 - y)(2x2 - y) ei ole ääriarvoa origossa, vaikka sen rajoittumalla jokaiselle origon kautta kulkevalle suoralle on suhteellinen minimi.

Vastaus


3.3 Absoluuttiset ääriarvot

Tehtävä 118
Etsi seuraavien funktioiden maksimi ja minimi annetussa joukossa:

a) xy + x - y,     { (x, y) | x2 + y2 < 1,  x + y + 1 > 0,  x - y - 1 < 0 };
b) x2 - 2y2 - xy - x,     { (x, y) | x > -1,  y > -1,  x + y < 1 };
c) 3 + x - x2 - y2,     { (x, y) | 2x2 + y2 < 1 };
d) y2 - 2x2,     { (x, y) | x2 - y < 1,  x + y < 1 };
e) xy(a - x - y),     { (x, y) | |x| < a,  |y| < a };
f) x3 + y3,     { (x, y) | 0 < xy < 1,  x2 + y2 < 4 };
g)  sin x + sin y - sin(x + y),     { (x, y) | 0 < x < p,  0 < y < p };
h) (x + y)ey,     { (x, y) | |x| < 1,  |y| < 1 };
i) x sin z + y cos z,     { (x, y, z) | x2 + y2 + z2 < 1 }.

Vastaus


Tehtävä 119
Määritä funktion

f(x, y) = xe-x2-y2

suuurin ja pienin arvo ympyrässä x2 + y2 < R2.


Tehtävä 120
Määritä funktion f(x, y) = x2 + y2 + 2axy suurin ja pienin arvo ympyrässä { (x, y) | x2 + y2 < 1 } kaikilla vakion a arvoilla.


Tehtävä 121
Paraboloidisegmentistä x2 + 4y2 < z < 1 sahataan suorakulmainen särmiö, jonka sivutahkot ovat koordinaattitasojen suuntaiset. Määritä tämän suurin mahdollinen tilavuus. Mitkä ovat tällöin särmiön mitat?

Vastaus


Tehtävä 122
Suorakulmaisen särmiön sivutahkot ovat koordinaattitasojen suuntaiset ja se sijaitsee ellipsoidin x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1 sisässä. Miten suuri voi särmiön tilavuus olla? Mitkä ovat tällöin sen särmien pituudet?

Vastaus


Tehtävä 123
Määritä funktion

f(x, y) = ---x----
x2 + y2

suurin ja pienin arvo joukossa

a) { (x, y) | 0 < x2 + y2 < 1 },   b) { (x, y) | x2 + y2 > 1 },   c) R2 \ {(0, 0)},

mikäli nämä ovat olemassa.

Vastaus


Tehtävä 124
Määritä funktion

a) f(x, y) = (x + y)e-x2-y2 ,     b) f(x, y) = 1 +-2x-+-2y-
1 + x2 + y2

suurin ja pienin arvo tasossa R2, mikäli nämä ovat olemassa.


Tehtävä 125
Osoita, että reaalilukujoukon

{ xye-x2y | x > 0,  0 < y < 1 }

maksimi on olemassa ja määritä se.

Vastaus


Tehtävä 126
Tutki funktion f(x, y) = xy2(1 - x)y absoluuttista maksimia ja minimiä, kun 0 < x < 1, y > 0.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo