Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

14 Pyörteettömät ja lähteettömät vektorikentät; potentiaali

14.1 Lähdekenttä ja pyörrekenttä

Tehtävä 407
Vektorikenttä määritellään lieriökoordinaateissa asettamalla

u(r, f, z) = ------1------
z2 + (r - 1)2 ef.

Kuvaile, millainen kenttä on kyseessä. Laske sen divergenssi ja roottori. Mitä nämä kertovat kentästä?


Tehtävä 408
Pallosymmetrinen vektorikenttä määritellään yhtälöillä

u(r) =   1-
{  3 r, kun r < R,

  R3--
  3r3 r, kun r > R.

Laske kentän lähde- ja pyörrekenttä sekä vuo origokeskisen r-säteisen pallopinnan läpi.


Tehtävä 409
Osoita, että avaruuden kahdeksannes

{ (x, y, z) | x > 0,  y > 0,  z > 0 }

on vektorikentän - \~/ 1
--
r kenttäputki. Olkoon B mielivaltainen paloittain säännöllinen putken poikkileikkauspinta. Laske kentän vuo pinnan B läpi.


14.2 Pyörteetön vektorikenttä

Tehtävä 410
Todista, että xy-tason ympyrät x2 + y2 = 1 ja x2 + y2 - 4x = 5 ovat homotooppiset konstruoimalla sopiva kahden muuttujan jatkuva vektorifunktio, joka välittää muuntumisen.


Tehtävä 411
Tutki, onko kaksiulotteisella vektorikentällä u(x, y) = (y + 2x)i + xj potentiaalia, ts. onko olemassa skalaarifunktiota V (x, y), jonka gradienttina kenttä saadaan. Laske potentiaali myönteisessä tapauksessa. Laske viivaintegraali

 integral 

 cu . dr,

missä c on pisteitä (1, 0) ja (1, 2) yhdistävä origon kautta kulkeva ympyrän kaari.


Tehtävä 412
Määritä funktio g(y) siten, että tason vektorikentällä

u(x, y) = 2xyg(y) i + x2(y + 1)g(y) j

on potentiaali.

Vastaus


Tehtävä 413
Valitse vakio c siten, että tason vektorikenttä

u(x, y) = (x + cxy) i + x2 j

on pyörteetön. Määritä potentiaali, joka häviää pisteessä (1, 1). Laske valitsemallasi arvolla c viivaintegraali

 integral Q

 Pu . dr

pisteitä P  =  (2a, -3
5) ja Q = (a, 3
5) yhdistävää paloittain sileää tietä pitkin.


Tehtävä 414
Osoita vektorikenttä u(x, y, z) = z i + z cos y j + (x + sin y) k pyörteettömäksi ja muodosta sen (skalaari)potentiaali.


Tehtävä 415
Osoita seuraavat vektorikentät u(x, y, z) koko avaruudessa pyörteettömiksi ja etsi niiden skalaaripotentiaalit:

a) ex sin y i + ex cos y j + z k,
b) x i + z sin y j - cos y k,
c) 2xyz i + x2z j + x2y k,
d) (x2 + y2 + z2)(x i + y j + z k) = r2r,
e)  - 2xe-y i + (x2e-y + sin z) j + y cos z k.


Tehtävä 416
Miten funktio f(z) on valittava, jotta vektorikenttä

u(x, y, z) = xy2 i + (cos z + x2y) j + yf(z) k

olisi pyörteetön koko avaruudessa? Määritä kentän potentiaali.


Tehtävä 417
Vektorikenttä

u(x, y, z) =  x
--2---2-
x + y i +  y
-2----2-
x + y j

on määritelty koko avaruudessa z-akselia lukuunottamatta. Osoita, että se on pyörteetön ja konservatiivinen. Etsi potentiaali.


Tehtävä 418
Olkoon c puolitasossa { (x, y) | x > 0 } pisteitä (2, -2) ja (5, 0) yhdistävä paloittain sileä käyrä. Osoita, että tason viivaintegraali

 integral 


 c ln V~ -2----2-
 x + y dx - ---
arctan -y
x dy

on tiestä c riippumaton ja laske sen arvo.


Tehtävä 419
Muodosta vektorikentälle

u(r) =   1
{  -r,  kun r < R,
   3
  R3
  --3 r, kun r > R.
  3r

fysikaalinen skalaaripotentiaali, so. etsi funktio V (r), jolle pätee u = - \~/ V . Normeeraa V siten, että sen raja-arvo äärettömyydessä on = 0.

Vastaus


Tehtävä 420
Mikä ehto vakiovektoreiden a ja b on toteutettava, jotta kenttä u(r) = a(b . r) olisi pyörteetön? Osoita, että tällöin kentällä on potentiaali V (r) = -1
2(a . r)(b . r).


Tehtävä 421
Dipolin (kaksoislähteen) muodostaman vektorikentän potentiaali on

V (r) = -1-
4pp-.r-
 r3,

missä p on vakiovektori. Laske kenttä ja sen lähdekenttä.

Vastaus


Tehtävä 422
Dipolin (kaksoislähteen) muodostaman vektorikentän potentiaali on

V (r) = 1
---
4pp .r
--3--
 r,

missä p on vakiovektori. Laske kenttä. Piirrä potentiaalin tasa-arvokäyrät ja kenttä xy-tasossa, kun p = i + j.


Tehtävä 423
Jatkuvasti derivoituva vektorikenttä u ei ole pyörteetön, mutta kun se kerrotaan jatkuvasti derivoituvalla skalaarikentällä v saadaan pyörteetön kenttä vu. Osoita, että tällöin kentät u ja \~/ × u ovat kohtisuoria.


Tehtävä 424
Derivoituva skalaarikenttä v(r) toteuttaa yhtälön r .  \~/ v = cv, missä c on vakio. Mikä arvo tulee vakiolla c olla, jotta kenttä ( \~/ v × r) × r olisi konservatiivinen? Määritä sen potentiaali.


14.3 Lähteetön vektorikenttä

Tehtävä 425
Osoita vektorikenttä u(x, y, z) = x(z - y) i + y(x - z) j + z(y - x) k lähteettömäksi ja muodosta sen vektoripotentiaali.


Tehtävä 426
Osoita seuraavat vektorikentät u(x, y, z) lähteettömiksi ja muodosta niiden vektoripotentiaalit:

a) xy i + j - yz k,
b) (z - y) i + (x - z) j + (y - x) k,
c) x2 i + (x2y - 2xy) j - x2z k,
d) (y + z) i + sin z j + cos x k.


Tehtävä 427
Valitse funktio f(x, y, z) siten, että vektorikenttä

u(x, y, z) = sin x i + cos y j + f(x, y, z) k

on lähteetön ja muodosta kentälle vektoripotentiaali.

Vastaus


Tehtävä 428
Määritä ne funktiot f(x), joilla kenttä u = f(x) rn r on lähteetön. Laske kentän vuo origoa ympäröivän umpinaisen pinnan läpi, kun n = -3 ja f(x) = 1 kaikilla x.


Tehtävä 429
Määritä sellainen skalaarikenttä v(r) ja vektorikenttä A(r), että

 \~/ u + \~/ × A = x2y i + y2z j + z2x k.

Onko vastaus yksikäsitteinen?


Tehtävä 430
Osoita alueessa G = R3 \ {(0, 0, 0)} määritelty vektorikenttä u(r) = r/r3 lähteettömäksi ja laske sen vuo origokeskisen pallopinnan läpi. Osoita Stokesin lauseen avulla, että jos kentällä on vektoripotentiaali alueessa G, niin kentän vuot ylemmän ja alemman puolipallon läpi ovat itseisarvoltaan yhtä suuret mutta vastakkaismerkkiset. Mitä tästä voidaan päätellä vektoripotentiaalin suhteen?

Vastaus


Tehtävä 431
Selosta vektorikentän pyörteettömyyden, lähteettömyyden, konservatiivisuuden, viivaintegraalin tiestä riippumattomuuden, skalaaripotentiaalin olemassaolon ja vektoripotentiaalin olemassaolon väliset yhteydet. Määritä avaruuden R3 vektorikentän u(x, y, z) = x i + y j + z k skalaaripotentiaali ja kentän v(x, y, z) = y i + x j vektoripotentiaali.


Tehtävä 432
Määritä vakio p siten, että vektorikenttä u(r) = rpr (r kolmiulotteisen avaruuden paikkavektori, r sen pituus) on lähteetön. Laske tällä arvolla p kentän vuo origokeskisen R-säteisen pallopinnan läpi. Voidaanko vuo laskea Gaussin lauseen avulla?


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo