[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt --> Polynomiyhtälöt [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] yhtälöt, [#] polynomit, [#] juuret
KATSO MYÖS: [#] Newtonin iteraatio, [#] polynomien tekijöihin jako, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Algebran peruslause

Algebran peruslauseen mukaan jokaisella reaali- tai kompleksikertoimisella polynomiyhtälöllä (jonka asteluku on > 1) on ainakin yksi (reaalinen tai kompleksinen) juuri. Tuloksen todisti matemaatikkojen kuninkaaksi kutsuttu saksalainen Carl Friedrich Gauss väitöskirjassaan 1799.

Lauseen seurauksena saadaan suhteellisen helposti astetta n olevalle polynomille p(x) esitys

p(x) = an(x - x1)(x - x2)...(x - xn),

missä an on polynomin korkeimman asteen termin kerroin. Reaali- tai kompleksiluvut x1,  x2,  ...,  xn ovat ilmeisestikin polynomin nollakohdat, ts. polynomiyhtälön p(x) = 0 juuret. Näiden ei kuitenkaan tarvitse olla eri suuria. Eo. tekijöihinjaon mielessä astetta n olevalla polynomilla on siis aina n juurta, mutta jotkut näistä voivat olla yhtä suuria.

Jos polynomi on reaalikertoiminen ja paritonta astetta, ainakin yksi juurista on reaalinen. Reaalikertoimisella polynomilla kompleksijuuria on parillinen määrä; nämä muodostavat kompleksiset liittolukuparit. Vrt. polynomin tekijöihin jakoon. Polynomin tekijäesitys antaa mahdollisuuden polynomiyhtälön redusointiin alhaisempaan astelukuun, jos yksi juuri pystytään jotenkin löytämään:

Jos x1 on astetta n olevan polynomiyhtälön p(x) = 0 juuri, voidaan suorittaa jakolasku p(x)/(x - x1), joka menee tasan. Osamäärä on polynomi, jonka asteluku on n - 1 ja jolla on samat nollakohdat kuin alkuperäisellä polynomilla p(x) lukuunottamatta jo löydettyä nollakohtaa x1. Yhden juuren löytäminen yksinkertaistaa siis muiden etsimistä.

Esimerkiksi polynomiyhtälöstä x4 - 10x3 + 35x2 - 50x + 24 = 0 nähdään melko helposti, että yhtenä juurena on x1 = 1. Jaettaessa polynomi tekijällä x - 1 menee jako tasan, jolloin voidaan kirjoittaa

x4 - 10x3 + 35x2 - 50x + 24 = (x - 1)(x3 - 9x2 + 26x - 24) = 0.

Polynomiyhtälön muiden juurten etsimistä voidaan siis jatkaa tarkastelemalla yhtälöä x3 - 9x2 + 26x - 24 = 0.

Menettely edellyttää yhden juuren arvaamista. Tällöin on usein apua tiedosta, että jos polynomin korkeimman asteen termin kerroin on = 1, niin vakiotermi on juurten tulo tai sen vastaluku.

  [#] asteluku
[#] Gauss
[#] polynomi
[#] kompleksiluku
[#] liittoluku
[#] tekijöihin jako (luvun)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] jakolasku (polynomien)
[#] polynomi (nollakohdat ja kertoimet)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12