[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Tilastomatematiikka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] todennäköisyysjakaumat, [#] keskiarvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Estimointi

Matemaattisen tilastotieteen perusprobleema on tutkittavaan ilmiöön liittyvän todennäköisyysjakauman tunnuslukujen määrittäminen.

Olkoon tarkasteltavana ilmiö, jonka oletetaan luonteensa perusteella noudattavan jotakin todennäköisyysjakaumaa, mutta jotkin jakauman parametrit — esimerkiksi tiheysfunktion lausekkeessa olevat vakiot — ovat tuntemattomia. Näiden määrittämiseksi voidaan muodostaa otos, jonka avulla pyritään arvioimaan eli estimoimaan parametreille sopivat arvot.

Esimerkiksi voidaan olettaa, että ihmisten pituudet noudattavat normaalijakaumaa, mutta tämän odotusarvo m ja keskihajonta s ovat tuntemattomia. Mittaamalla sopivasti valittu ihmisjoukko (otos), voidaan nämä estimoida.

Jos otosdataa merkitään x1, x2, ..., xn, saadaan todennäköisyyslaskennan teorian perusteella odotusarvon estimaatiksi (jakaumasta riippumatta) otoskeskiarvo

x^ = 1-
n sum n

k=1xk (= x).

Keskihajonnan estimaatti on vastaavasti otoskeskihajonta

^s =   -------------------
    1    sum n
 V~ ------    (xk - x)2
  n -  1k=1.

Tämä poikkeaa koko datan keskihajonnasta s siten, että summamerkin edessä on jakajana n - 1 havaintojen lukumäärän n sijasta.

Tuntemattomat parametrit voivat olla muunkinlaisia. Niiden estimaateille johdetaan vastaavantyyppiset lausekkeet todennäköisyyslaskennan teorian avulla.

  [#] tiheysfunktio
[#] jakauma (normaali-)
[#] odotusarvo
[#] keskihajonta
[#] keskihajonta
[#] todennäköisyyslaskenta
[#] summamerkintä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12